Kun. Gintauto Jančiausko sveikinimas šv. Kalėdų proga

"Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!" - tai visiems laikams žmonijai skirta Kalėdų šventės džiugioji žinia.  

Mielieji Vilties miesto bendruomenės broliai ir seserys! Man džiugu šių metų Kalėdų iškilmes švęsti drauge su jumis ir Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno bendruomene. Kalėdos - tai ne tik Dievo žodžio įsikūnijimo fakto minėjimas, bet ir dalyvavimas Jėzaus Kristaus gimimo istorijoje, per kurią kasmet Dievas akivaizdžiai apreiškia savo beribę meilę žmogui. Pasaulio Kūrėjas iš didžios meilės savo kūriniui prisiima trapią žmogaus prigimtį, kad sutaikintų žmoniją su Dievu Tėvu. 

Kalėdos - džiaugsmo, dvasinės šviesos, meilės ir ramybės šventė. Pirmą kartą pasaulio civilizacijų istorijoje dangus nusilenkė žmogui ir palinkėjo jam ramybės. Šį brangų žodį Dievo Sūnus Jėzus Kristus kartojo mokiniams ir visiems, kuriuos jis aplankė. "Ramybė jums!" Šie dangiškojo Mokytojo žodžiai daugiau nei du tūkstančius metų kartojami tikintiesiems viso pasaulio bažnyčiose. Kalėdinė meilės ir ramybės dvasia ypač aktuali šių dienų žmonijai. 

Kokia dvasia alsuoja mūsų dienos? 

Nors ir skaudu, bet reikia pripažinti, kad šiandien tarp tautų, tarp kaimynų ir net tarp tikinčiųjų žiojėja ne viena neapykantos bedugnė... 

Melskimės, kad elitiniai tautų vadovai išgirstų ir įkūnytų šv. Kalėdų ramybės palinkėjimą. Tikiu, - pasaulio likimas pakryps išmintinga taikos linkme ir geroji valia nugalės politikų išpuikimą bei egoizmą. Mes, tikintieji Kristų, savo gyvenimo pamatų neįsivaizduokime be Kristaus meilės ir ramybės testamento. Visi mūsų poelgiai ir darbai tespinduliuoja meile Dievui ir Tėvynei, ir meile kiekvienam žmogui, netgi priešui. 

Sveikinu jus, švenčiančius Kristaus Gimimą, ir džiaugiuosi proga palinkėti visiems, visiems  žmonėms dvasinės ramybės ir sveikatos. Ramybės linkėjimas yra visų kalėdinių sveikinimų esmė. Brangieji, eikime į Šviesą ir priklausykime tik nuo Aukščiausiojo valios, bendradarbiaukime ir gyvenkime Dieve. RAMYBĖ JUMS!

Kun. Gintautas Jančiauskas

Klaipėda, 2020 gruodžio 19 d.

Vilties Miestas, 2021