Pal. Pranciškus Zirano OFM Conv.

1603 m. sausio 25 d. mirė palaimintasis Pranciškus Zirano OFM Conv. (gim. 1564), kunigas. Gavęs popiežiaus Klemenso VIII leidimą, surinkęs aukų ir apsimetęs pirkliu, nuvyko į Alžyrą išpirkti iš vergijos turkų pagrobtų krikščionių, kur buvo išduotas ir nuteistas mirti, jeigu nepriims Islamo. Jam gyvam buvo nulupta oda, jį kankino graikų kilmės atpuolęs krikščionis. Verčiamas išsižadėti tikėjimo Pranciškus Zirano sakė budeliams: „Esu krikščionis, šv. Pranciškaus brolis, toks ir noriu numirti.“ Mirė prašydamas Viešpaties priimti jo dvasią. Jo oda, pripildyta šiaudų, buvo išstatyta viešam išniekinimui prie miesto vartų.

Paruošė, Vytautas Jakelis