Pal. Bernardas Pranciškus Casey OFM Cap.

Liepos 30 d.

1957 m. liepos 31 d. Detroite mirė pal. Bernardas Pranciškus Casey OFM
Cap. (gim. 1870), gyveno tikėjimu, leidusiu broliškai atsiverti visiems,
nepriklausomai nuo religijos ar rasės, jo patarimų prašydavo žydų
rabinai ir mažiausiai šešiolikos protestantiškų bendruomenių pastoriai,
palaimintojo numylėtiniai buvo vargstantieji, ligoniai, atstumtieji ir
benamiai, turėjo išgydymo dovaną, jis pasakė: "Pašvęstasis gyvenimas yra
dar žemėje pradėtas gyvenimas Rojuje.“ Jo paskutiniai žodžiai: "Atiduodu
savo sielą Jėzui Kristui."
(
https://catholicsaints.info/blessed-bernard-francis-casey/)

Paruošė, Vytautas Jakelis