Kūčių vakarienės malda

Malda

Visagali Dieve Tėve, Tu, mus mylėdamas, atsiuntei į pasaulį savo vienatinį Sūnų Jėzų Kristų. Šį vakarą dėkojame už Tavo Sūnaus, mūsų Brolio, gimimą vargingame Betliejaus tvartelyje Šventosios Nazareto Šeimos globoje.

Gailestingasis Dieve, prieš linkėdami vienas kitam ramybės, atsiprašome už visas mūsų klaidas ir nuodėmes, kuriomis įžeidėme Tavo begalinį gerumą ir Tavo mylimus žmones, ypač mūsų artimuosius.

Gerasis Tėve, laimink mūsų šeimos narius, kurių čia nėra (galima paminėti vardus), o mūsų mirusiems (galima paminėti vardus) suteik amžinąjį atilsį.

Meldžiame, padaryk, kad ši brolybės ir meilės vakarienė skatintų mus visada gyventi tikroje vienybėje ir būti Tavo, Dangiškojo Tėvo, šeima drauge su mūsų Broliu ir Išganytoju Jėzumi Kristumi, kurio meilė mums tokia pat brangi vakar, šiandien ir visada.

Palaimink, Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes, kuriomis stiprinsimės šį šventą vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

kuciu vakarienies malda gruodzio 24 kucios

Vilties Miestas, 2021