Pal. Jonas Kolë Shllaku OFM ir Šv. Kazimiero bažnyčia Mathilyje, Indijoje

1946 kovo 4 d. Albanijoje buvo sušaudytas pal. Jonas Kolë Shllaku OFM
(gim. 1907), kunigas, kankinys, 1937 m. Sorbonos universitete apsigynė
filosofijos daktaro laipsnį, atvirai pasisakė prieš fašizmą ir
marksizmą, komunistų buvo apkaltintas terorizmo kurstymu, ir nuteistas
mirties bausme. Prieš mirtį pasakė: "Perduokite linkėjimus mano broliams
pranciškonams ir visiems, kuriuos aš pažįstu ir kurie pažįsta mane."

Paruošė, Vytautas Jakelis