Arvydas Juozaitis 2023-06-03 MA didžioji salė

Nuo 1988 m. balandžio 20 d. pranešimo "POLITINĖ KULTŪRA IR LIETUVA“ iki 1989 m. vasario 15/16 d. deklaracijos. Tezės po 35 metų

Mūsų susirinkimas šioje Mokslų Akademijos salėje po 35 metų yra jaudinantis.

Išsivadavimo kova turi spręsti P L A T O N O ir

A R I S T O T E L I O ginčą.

O būtent: kaip vyksta IDEALO ir jo ĮGYVENDINIMO sąveika?

Laisvė įgauna kūną tik praktikoje.

Laimi ARISTOTELIS, nes jis parodė kaip Platono idėjos tampa kūnu.

Archimedas: „Duokite man atramos tašką, ir aš pajudinsiu Žemę“.

Lietuvai tas taškas — Nepriklausomybės idealas.

Bet į tašką turi būti įremiamas laužtuvas.

1988 metais laužtuvu mums tapo M.Gorbačiovo pradėta „perestroika" ir jos vykdytas „viešumas.

"Glasnost'" uždraudė represijos struktūroms (KGB organams) totaliai kontroliuoti visuomenę ir ją represuoti.

Šitai išlaisvino žmonių ir tautos energiją. Imtasii "istorinės tiesos" ir pradėti griauti patys TSRS imperijos pagrindai.

Manasis 1988 metų balandžio 20 d.

pranešimas buvo moralinė-politinė akcija,

o kartu ir deklaracija,

tapusi veiklos programinėmis gairėmis inteligentijai. O netrukus ir aktyviesiems viso krašto žmonėms.

Pranešimas sparčiai daugintas ir plito per Lietuvą, o jį paskelbus „Amerikos balso“ bangomis (skaitė jį Romas Sakadolskis) pranešimo tezės tapo „mažąja Sąjūdžio programa".

Citatos iš pranešimo:

„Konkrečią politiką remti kultūriniu brandumu".

Vadinasi tenka įvardinti tris esminius politinės saviraiškos veiksnius-elementus:

RACIONALI SAVIMONĖ - įsisąmonintas veikimas išnaudojant visas galimybes.

SENSUS COMMUNIS - bendrumo jausmas-bendras protas (jis buvo jau leidžiant „Aušrą“ ir „Varpą“);

SUVERENITETAS - apibrėžtas iš 1975 m. TŽŽ - „Kiekvienai tautai priklausančių aukščiausių teisių visuma.

Pabrėžiau:

„Tauta traktuojama grynai europietiškai – valstybiškai. Šia prasme neturinti savos valstybės tauta negali turėti ir tikro suvereniteto.

Tezės leido INTELEKTO ir TAUTOS sankabą, judant į NEPRIKLAUSOMYBĘ nebijant PRIEVARTOS (Gruzijos atvejo, 1989-02-09) . IŠBALANSAVOME.

NEPRIKLAUSOMYBĖ-ATSISKYRIMAS-IŠĖJIMAS iš TSRS - skelbimas išgyveno kelis etapus.

Vis jie buvo lydimi

trijų stipriausių simbolinių ženklų, kurių pasirodymas ir skambėjimas reiškė Lietuvos valstybę — tai

Trispalvė, „Tautiška giesmė“, Gedimino stulpai.

-------------------------------------------------------

RUGSĖJO 6 d.

— IG posėdyje R. Ozolas pasiūlo parengti

TRIS POLITINIUS DOKUMENTUS:

- nacionaliniu klausimu

- dėl rinkimų

- dėl atsiskyrimo.

(Šitai paliudija Erikas Senas, dalyvavęs posėdyje. - "Bundanti Lietuva", 1992 m.)

RUGSĖJO 7 d.

šito posėdžio paskatintas paskelbiu

„Sąjūdžio žiniose“ (Nr. 34) straipsnį - „Baubas - paskutinis“

apie LTSR KONSTITUCIJOS 69 straipsnį

„Lietuvos TSR pasilieka teisę laisvai išstoti iš TSR Sąjungos.“

SPALIO 1-2 d.

ESTIJOS LF - Rahvarinne - Steigiamasis suvažiavimas. Jame pamatome, kaip ENERGIJA virsta

TEISINE-POLITINE forma.

TAUTOS ATSTOVŲ TEISIŠKAI įrėminta VALIA.

Talino tribūnoje kalbėjau LPS vardu (lietuviškai, vertė M. Tarmakas.)

Dalyvavo Ozolas, Prunskienė, Vaišvila.

Steigiamojo suvažiavimo vedimo ir jo struktūros kultūrą atvežame iš Talino.

SPALIO 22-23 d.

STEIGIAMASIS LPS SUVAŽIAVIMAS.

LAPKRIČIO 8 d.

- Rygoje - LPS-TF-Rahvarinne. (Nieko konkretaus).

Estai praneša apie AT Sesiją lapkričio 16 d. E. Savisaras Lietuvai pasiūlė per LTSR AT sesiją

pasmerkti Molotovo-Ribendropo paktą, nes tik lietuviai turi absoliučią daugumą.

Mes nesuprantame net paties klausimo. Politiškai buvome gerokai atsilikę.

LAPKRIČIO 16 d.

ESTIJA priima DEKLARACIJA dėl ETSR Kons. 70 str. NEGALIOJIMO.

Lietuvai — šokas.

Faksu gautas ir išverstas iš estų k. tekstas padaugintas ir per Jūratę Kupliauskienę, Just. Marcinkevičių įneštas į posėdžių salę tik XI. 18 dienos rytą)

LAPKRIČIO 18 d.

LIETUVA nepriima DEKLARACIJOS dėl 70 str. ir LTSR ĮSTATYMŲ VIRŠENYBĖS

70 straipsnis numatė, kad „TSRS įstatymai privalomi Lietuvos TSR teritorijoje.

PASEKMĖS:

LAPKRIČIO 20 d.

- LPS IG priima MORALINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS DEKLARACIJĄ:

„Sąjūdis skelbia moralinę Lietuvos nepriklausomybę. Mes tvirtiname, kad jokia olitinė situacija negali suvaržyti Lietuvos valios kaip Aukščiausios jos teisės“…

Nėra LPS abreviatūros, o „Aukščiausios“ ir „Teisės“ rašomos didžiąja raide.

Tekste 3 kartus pakartojame NEPRIKLAUSOMYBĖ.

Asmeninis prisiminimas: gavęs šį tekstą,

diktavau vos nulaikydamas VIRPANČIUOSE PIRŠTUOSE, kol tekstą spausdino Sąjūdžio savanoris.

Pats žodis NEPRIKLAUSOMYBĖ buvo tas NEKTARAS, kurio mums, Sąjūdžios BITĖMS, reikėjo.

BET:

1988-11-18 d.

simbolinių-ženklų įteisinimas LTSR AT sesijoje (lietuvių kalba ir Trispalvė) jau reiškė pirmąją LPS judėjimo pergalę.

——————————————————————————————

GRUODŽIO 1 d.

POLITINIS TSRS imperijos KALENDORIUS pasiūlo naujieną -

Kremliuje priimamas TSRS įstatymas Dėl TSRS liaudies deputatų rinkimų.

TSRS imperija pati padiktuoja savo griuvimo kelią.

GRUODŽIO 4 d.

LPS II Seimas, kuriame gruodžio 1 d. naujiena nesulaukė mūsų dėmesio.

Mes skendėjome vidinės situacijos įtampoje ("Jedinstvo" atsiradimas).

Parašų prieš naują TSRS Konstituciją-projektą rinkimo akcijoje.

Be to, skelbėme „Politinį Adventą“.

GRUODŽIO 9-10 d.

LPS Seimo Taryba ėmė svarstyti TSRS liaudies deputatų rinkimų ir kandidatų kėlimo klausimą.

Rinkimai numatyti 1989 kovo 26 d (VELYKOS).

Laukė lemiama kova — LAISVI RINKIMAI.

Radikalų (LLL) reikalavimai nedalyvauti „okupantų rinkimuose“ nebuvo išgirsti.

LPS IG išlaikė ARISTOTELIO kursą — IDEALO negalima pasiekti nepaisant vystymosi politinės-psichologinės logikos.

(Tiek Kremliaus ir LKP atžvilgiu, tiek ir Lietuvos liaudies-tautos atžvilgiu).

—————————————————————————————————-

F I N A L A S prieš finišo tiesiąją

1989-02-15/16

III LPS Seimo sesija Kaune

(Pasinaudojant TSRS politiniu kalendoriumi —

laisvais rinkimais — 1989 03 26 —

Reikėjo priimti politinį LPS dokumentą RINKIMŲ AGITACIJAI ir būsimai kovai.)

1989-02-15/16 DEKLARACIJA

vadinama „politiniu aktu.

Ji priimta pirmą valandą nakties, jau vasario 16.

Joje teigiama:

"Lietuvos persitvarkymo sąjūdis reiškia tautos ryžtą taikiu būdu atkurti savo teises, gyventi nepriklausomai nuo bet kurio diktato.

Ir toliau:

„Pasikliaudamas TSRS aukščiausios vadovybės skelbiamu nauju politiniu mąstymu bei Michailo Gorbačiovo kalboje SNO Generalinėje asmablėjoje 1988 m. Gruodžio 7 d. pabrėžta tautų pasirinkimo teise, [ M.Gorbačiovu pasiremiama kaip kokiu V. Vilsonu, skelbiant 1918 m. Vasario 16 - A.J.] Sąjūdis žengia keliu įteisinį, politinį, ekonominį ir kultūrinį Lietuvos savarankišumą, jos valstybinį suverenitetą, neapsiribodamas daliniais pasiekimais.

Ir toliau:

— LPS pasisako už „Socialinį teisingumą, žmoniškumą ir demokratiją, už tautinių mažumų kultūrinę autonomiją Lietuvos valstybėje

— rinktis savas valstybinio gyvenimo formas“

———————————————————

POST SCRIPTUM:

Edvardas Gudavičius, pabrėždamas 1918 metų signatarų politinę brandą, pasakęs:

„Žmonės, sudarę Lietuvos Tarybą ir skelbiantys šalies nepriklausomybę nepalankiomis sąlygomis, turėjo tai deklaruoti labai apgalvotai, suderindami priešingos prasmės postulatus ir pajungdami juos visiško tautos suverenumo ir neapriboto valstybingumo idėjai. Jie žinojo darąnepaprastai atsakingą žingsnį, žymintį bei lemiantį tolesnę įvykių raidą ir kartu Lietuvos likimą. Jie buvo tik atsitiktiniai, neturintys patyrimo politikai, kurių išsilavinimas nedaug neatitiko valstybės veikėjų kvalifikaciją. Ekspertai jų nekonsultavo, jie turėjo patys surasti reikiamus žodžius ir frazes, lemsiančius skelbiamo politinės manifestacijos akto veiksmingumą, svorį ir iš jo išplaukiančią galią.“

TOKS BUVO LAISVĖS KELIAS

TARP TEISĖS IR POLITIKOS.

Padedant ir teisinį, ir politinį tašką.