JOKŪBO MARKIEČIO MALDA

1476 m. lapkričio 28 d. mirė šv. Jokūbas Picenas dar vadinamas Jokūbu Markiečiu (gim. 1391), OFM, kunigas. Studijavo teisę Perudžoje. Įstojęs į Pranciškonų ordiną studijavo į teologiją ir po įšventinimo į kunigus likusį gyvenimą praleido skelbdamas Dievo žodį. Keliavo po visą Italiją ir Europą, skleisdamas pamaldumą Šventajam Jėzaus Vardui, atvertė daug eretikų. Mirė Neapolyje 1476 metais.

Jo malda: "Mylimasis ir švenčiausiasis Dievo Žodi, tu apšvieti ištikimųjų širdis, pasotini alkanus, guodi sužeistuosius, suteiki visoms sieloms galios daryti gera, ugdai dorybes ir išpleši sielas iš velnio nasrų, tu padarai netikėlius šventus ir paverti žemės gyventojus dangaus piliečiais. Amen."

Paruošė,

Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021