Gruodžio 10 d.

1909 m. gruodžio 10 d. Bergamo Pranciškonų vienuolyne, Italijoje mirė
palaimintasis Arsenijus Trigolietis (gim. 1849), 13 metų amžiaus įstojo
į kunigų seminariją, įšventintas į kunigus 1874 m. tapo jėzuitu,
apšmeižtas paliko jėzuitų draugiją ir 1902 m. tapo OFM Cap. novicu, jis
pasakė: "Nueiti tiesiai į Dangų nesunku, visada kreipkime savo valią į
Dievą, norėkime daryti tik tai, kas Jam patinka, ir Dangus bus mūsų."

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021